Saunaseura Kipakka ry:n säännöt


1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Kipakka ry
Yhdistyksen kotipaikka on Kotka

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kotkassa ja sen lähiympäristössä saunakulttuuria eri keinoin ja vaalia vanhoja saunaperinteitä. Yhdistys on puolue-poliittisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
a)yhdistys järjestää jäsenilleen tutustumisretkiä saunakulttuuriin niin koti- kuin ulkomaillekin, järjestää kokouksia ja kokoontumisia kuten saunailtoja,
sauna-aiheina matkoja, kilpailuja yms.

b)harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianomaisilla luvilla suorittaa rahankeräystä, järjestää arpajaisia ja harjoittaa kioski-, kahvila- ja ravintolatoimintaa yhdessä toimipaikassa. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi myös omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, nuoriso-, yhteisö-, kunniapuheenjohtajia ja kunniajäseniä. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi yhdistyksen johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa säädetyn jäsenmaksun.

Nuorisojäseniksi, joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä alle 16-vuotias henkilö.

Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioituneen henkilön.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyslaissa säädetyin perustein ja siinä säädettyä menettelyä käyttäen.

Yhdistyksen jäsen suorittaa vuosikokouksen kullekin jäsenryhmälle erikseen määräämän jäsenmaksun.

4§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta. Vuosikokouksen maaliskuun loppuun mennessä kutsuu koolle johtokunta.

Vuosikokouksen lisäksi yhdistys kokoontuu, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta katsoo olevan siihen aihetta tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava yhdistyksen johtokunnan määräämässä, yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa tiedotteessa julkaistulla ilmoituksella vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja nuorisojäsenellä. Äänioikeutta ei ole yhteisöjäsenellä. Äänioikeutta ei voi edusmies käyttää.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

1. käsitellään johtokunnan laatima toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto
sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,

2. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,

3. valitaan vuosittain puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle,

4. valitaan tilejä tarkastamaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,

6. päätetään jäsenmaksun suuruudesta,

7. päätetään yhdistyksen edustajille maksettavista matka- ym. korvauksista,

8. käsitellään kokoukselle esitetyt asiat

5§ YHDISTYKSEN JOHTOKUNTA

Yhdistyksen johtokuntaan, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan ja vähintään kuusi (6) jäsentä kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan, joista puolet eroaa vuosittain. Ensimmäisenä vuotena perustamisen jälkeen eroavat määrätään arvalla. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen.
Johtokunta on päätösvaltainen kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

6§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun johtokunnan määräämän henkilön kanssa.

7§ TILIT

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit tarkastaa vuosikokouksessa valittu tilintarkastaja, jonka tulee suorittaa tehtävänsä viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen vuosikokousta. Johtokunnan tulee jättää tilit tarkastettavaksi viimeistään neljää (4) viikkoa ennen vuosikokousta.

8§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun.

9§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta, josta myös on mainittava kokouskutsussa, päätetään kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä peräkkäisessä kokouksessa. Kumpaisessakin kokouksessa tulee vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista. Jos yhdistys purkautuu luovutetaan sen jäljellä olevat varat Kotkan kaupungille, jonka tulee käyttää saamansa varat ensisijaisesti saunakulttuuria edistävään toimintaan.